περιτέμνεσθαι

περιτέμνεσθαι
περιτέμνω
cut
pres inf mp

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Variantes textuelles du Nouveau Testament — Les variantes textuelles sont les altérations d’un texte qui surviennent par propagation des erreurs (intentionnelles ou accidentelles) des copistes. Ces altérations peuvent être la suppression ou la répétition d’un mot, ce qui arrive lorsque… …   Wikipédia en Français

  • обрѣзати — ОБРѢ|ЗАТИ 1 (19), ЖОУ, ЖЕТЬ гл. 1. Отрезать от чего л., обрезать что л.: тако бо приде къ кораблю. имѣ˫а ножь ѡбоюдѹѡстръ. ˫ако ѡбрѣзати всѧ ѹжа работающа˫а кораблю. (κατασποσαι!) СбТр к. XIV, 164; и манатииныи краи ноже(м) обрѣзавъ. и прокроивъ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • обрѣзоватисѧ — ОБРѢЗ|ОВАТИСѦ2 (1*), ОУЮСѦ, ОУѤТЬСѦ гл. То же, что обрѣзатисѧ2 во 2 знач.: поставленѹ ѥп(с)пмь дастьсѧ Мавии ц(с)рци и многы колѣна Срачиньска кр(с)ть˫аны створити [в др. сп. створи], изъѡбразѹѥть же много ѡ ˫азыцѣ, ѿкѹдѣ начатъ и ѿкѹдѣ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”